Materiały na każdą budowę

Sklep internetowy: www.bat24.pl

Mamy nadzieję, że stanie się ona funkcjonalnym i przyjaznym przewodnikiem po naszej firmie. Strona zawiera najważniejsze informacje, aktualną ofertę oraz dane kontaktowe. W założeniu ma być także źródłem wiadomości o materiałach budowlanych. Zapraszamy!

Aktualności

2016-09-19 Gazetka promocyjna wrzesień 2016

Zobacz naszą nową gazetkę promocyjną!

więcej

2016-07-18 Gazetka promocyjna lipiec 2016

2016-06-30 Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 25 lat BAT

BAT - PRZYJAZNY REMONT, PRZYJAZNE BUDOWANIE

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą "25 lat BAT " jest Bat Sp z o.o. z siedzibą w Sierakowicach, przy ul. Mirachowskiej 31, 83-340 Sierakowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000140096,NIP 5891661727 zwana dalej Organizatorem.

 

2. Niniejszy regulamin konkursu (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora i osób biorących udział w konkursie (dalej zwanych „Uczestnikami konkursu”), reguluje zasady i warunki uczestnictwa w konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników konkursu. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie materiały informacyjne dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na Stronach konkursu.

3. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu: facebook.com/fhbat (konkurs organizowany za pomocą aplikacji konkursowej BAT na Facebook) oraz publikowany na stronie: www.konkurs.bat.pl. Konkurs trwa od 01.07.2016 roku (od godziny 12.00) do 15.08.2016 roku (do godziny 12.00) czasu polskiego/strefa czasowa (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

4. Strony konkursu – strony internetowe konkursu, na której dostępny będzie: Regulamin konkursu, nagrody w konkursie a po ogłoszeniu wyników – laureaci konkursu.(www.konkurs.bat.pl, facebook.com/fhbat)

 

5. Założenia i zgłoszenie konkursowe:

 • zrób zdjęcie związane z hasłem “BAT - PRZYJAZNY REMONT, PRZYJAZNE BUDOWANIE”
 • opublikuj je w aplikacji konkursowej Bat na portalu Facebook
 • opisz zdjęcie komentarzem związanym z firmą Bat

 

6. Uczestnik konkursu osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. W konkursie może brać udział osoba dokonująca zgłoszenia, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

7. Laureaci konkursu – zwycięzcy wyłonieni wynikiem z Obrad Jury konkursowego “BAT - PRZYJAZNY REMONT, PRZYJAZNE BUDOWANIE” spełniający warunki § 2 pkt. 8.

8. Zdjęcie konkursowe – zdjęcie musi być zgodne z tematem konkursu -“BAT - PRZYJAZNY REMONT, PRZYJAZNE BUDOWANIE”  i działalnością firmy Bat.

Zdjęcie konkursowe musi spełniać następujące warunki:

 • Musi być zgodne z tematem konkursu,
 • Musi posiadać walory estetyczne, być przedstawione w sposób kreatywny, podkreślający
 • tematykę pracy.
 • Musi posiadać krótki opis, który nie może zawierać treści obraźliwych i wulgaryzmów.
 • Nie może przedstawiać osób, które nie wyraziły zgody na wykorzystanie ich wizerunku.

 

9. Czas trwania konkursu i ogłoszenie wyników

Konkurs trwa od 01.07.2016 roku (od godziny 12.00) do 15.08.2016 roku (do godziny 12.00) czasu polskiego/strefa czasowa (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Po zakończeniu Jury wyłoni laureatów konkursu.

Lista laureatów zostanie opublikowana do 5 dni roboczych od zakończenia konkursu na stroniewww.konkurs.bat.pl i www.facebook/fhbat czasu polskiego /strefa czasowa (UTC+01:00)  Sarajewo, Skopie,Warszawa, Zagrzeb.

10. Nagrody – w konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

 • 4 nagrody za I miejsce – Rower Giant Talon 27.5 4
 • 4 nagrody za II miejsce – Tablet lenovo TAB 2 A7-30h
 • 4 nagrody za III miejsce – Szlifierka kątowa Dewalt DWE4051-QS
 • 100 nagród specjalnych – bony o wartości 20 zł, do wykorzystania w oddziałach Bat

Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom konkursu działającym niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub nie spełniających wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.

11. Komisja Konkursowa – komisja powołana w celu kontroli przebiegu konkursu, która będzie czuwała nad jego prawidłowym przebiegiem. W skład Komisji Konkursowej wchodzić będzie:

 • Dwóch przedstawicieli Działu Marketingu
 • Przedstawiciel Działu Prawnego

 

12. Jury Konkursowe – osoby powołane przez Organizatora do wyboru zwycięskich zdjęć w składzie:

 • Przedstawiciel Działu Marketingu
 • Przedstawiciel Działu Prawnego
 • Przedstawiciel Działu Zaopatrzenia

 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy jakie mogą wystąpić w związku z elektronicznym przekazem bądź błędami systemu informatycznego, które nie wynikły z jego winy.

14. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania konkursu, wykluczenia Uczestnika konkursu, w stosunku do którego powziął podejrzenie, iż działa on w sposób sprzeczny z zasadami konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa .

15. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy spółek Bat sp. z o.o., Bat sp. j. oraz ich najbliższa rodzina (mąż, żona, dzieci).

 

§2

Zasady i warunki uczestnictwa

1. W czasie trwania konkursu Uczestnik może opublikować dowolną liczbę spełniających wymogi konkursu zdjęć zgodnie z §1 punkt 8 , ale może otrzymać tylko jedną nagrodę.

2. Aby przystąpić do konkursu należy:

 • obserwować profil "Bat” w serwisie Facebook (https://facebook.com/fhbat/),
 • opublikować zdjęcia zgodnie z §1 punkt 8.

 

3. Zgłoszenie konkursowe jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na nieodpłatne i wielokrotne publikowanie załączonego zdjęcia konkursowego przez BAT.

4. Zgłoszenie konkursowe jest automatycznie udzieleniem przez Uczestnika zgody na prawo do wykorzystania jego wizerunku na zdjęciu zgłoszonym do konkursu -“BAT - PRZYJAZNY REMONT, PRZYJAZNE BUDOWANIE”  dla celów promocyjnych-marketingowych oraz reklamowych Organizatora bez konieczności każdorazowo ich zatwierdzania. Prawo do wykorzystania wizerunku obejmuje również jego utrwalanie, obróbkę, i powielanie na wykonanych zdjęć w czasie nieograniczonym. Zgoda zawiera prawo korzystania i rozporządzania zdjęciami z wykorzystaniem wizerunku w szczególności w publicznych sieciach internetowych na dowolnych materiałach bez ograniczenia terytorialnego. W przypadku gdyby na zdjęciu konkursowym widnieją osoby trzecie Uczestnik obowiązany jest posiadać ich zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w ramach konkursu oraz w materiałach związanych z konkursem, także podawanych do publicznej wiadomości na portalach internetowych oraz na ewentualne wykorzystanie ich w celach promocyjnych i marketingowych przez Organizatora.

5. Wysłanie pliku jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu do niego wszelkich praw autorskich. Uczestnik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym, w szczególności, wynagrodzenia za publikację zdjęć. Organizator nie bierze odpowiedzialności za nielegalnie wykorzystanie zdjęć opublikowanych na stronie konkursu (w tym kopiowanie, udostępnianie osobom trzecim, sprzedaż zdjęć) przez osoby nieupoważnione.

6. Organizator nie będzie dopuszczał do oceny zgłoszeń konkursowych tych które:

a. Naruszają niniejszy Regulamin lub dobre obyczaje, wulgarne, naruszające prawa lub dobra osobiste osób trzecich,

b. W których pojawia się alkohol, wyroby tytoniowe lub narkotyki lub elementy kojarzące się z alkoholem, wyrobami tytoniowymi lub narkotykami, jak również te na których pojawiają się elementy związane z grami hazardowymi,

c. Te, które przedstawiają Organizatora w niekorzystnym świetle,

d. Te, które zawierają treści reklamowe dotyczące podmiotów konkurencyjnych dla Organizatora.

e. Te które wg oceny Komisji Konkursowej będę nieczytelne,

f.  Te, które wg oceny Komisji Konkursowej opatrzone są podpisami obraźliwymi.

g. Te, w stosunku do których jest podejrzenie o plagiat lub naruszanie praw autorskich.

 

7. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, Uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.

8. Ogłoszenie wyników i wydanie nagród

Ogłoszenie wyników i wydanie nagród

a) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych konkursu. Identyfikacja zwycięskich prac odbywać się będzie poprzez opis zdjęcia.

b) Organizator konkursu będzie kontaktował się z Laureatami poprzez wiadomość prywatną na Facebook w celu ustalenia, w którym oddziale BAT zostanie przekazana nagroda.

c) Aby odebrać nagrodę Laureat zobowiązany jest do:

1. w przypadku nagrody w postaci bonów, przesłania danych adresowych (imię, nazwisko, adres do doręczenia przesyłki oraz numer telefonu) poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook w ciągu 5 dni od otrzymania informacji o wygranej,

2. w przypadku nagrody w postaci roweru, tabletu lub szlifierki, przesłania poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook w ciągu 5 dni od otrzymania informacji o wygranej, w jakim terminie i oddziale sieci Bat chce odebrać nagrodę.

3. podpisania Protokołu Odbioru Nagrody wraz z przeniesieniem praw autorskich do zgłoszenia konkursowego, które otrzyma do podpisania podczas odbioru nagrody.

W przypadku nie dopełnienia powyższych obowiązków lub podania niepełnych danych Laureat traci prawo do nagrody.

d) W sytuacji gdy nagroda nie zostanie odebrana, Organizator będzie uprawniony do uznania, że Uczestnik rezygnuje z nagrody.

e) Każdy Uczestnik może zrezygnować z udziału w konkursie w dowolnym momencie.

§3

Odpowiedzialność Organizatora.

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

2. Organizator zobowiązuje się do udzielenia na wniosek Uczestnika informacji o jego danych osobowych będących w posiadaniu Organizatora oraz innych informacji związanych z konkursem.

3. Wszelkie zapytania odnośnie konkursu można przesyłać na adres mailowy: konkurs@bat.pl w języku polskim.

4. Dane osobowe Uczestników konkursu uzyskane w związku z jego organizacją i przeprowadzeniem będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzaniem konkursu. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników w ramach promocji będzie BAT Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowicach przy ulicy Mirachowskiej 31. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych ma charakter dobrowolny i jest niezbędne do udziału w tym konkursie. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

5. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników konkursu  wyłącznie podmiotom, które współpracują w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia.

6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku konieczności zapłaty przez Laureata podatku dochodowego Organizator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości niezbędnej na pokrycie podatku związanego z wydaniem Nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie przekazana przez Organizatora na poczet podatku dochodowego należnego od Nagrody.

§4

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji.

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu realizacji promocji można zgłaszać na adres mailowy konkurs@bat.pl w języku polskim przez cały okres trwania konkursu oraz po jego zakończeniu, nie później jednak niż do 30.08.2016 roku godzina 12:00 (decyduje data dostarczenia wiadomości). Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacje może zgłaszać zarówno Uczestnicy konkursu, jak i osoby, które nie zostały dopuszczone do udziału w konkursie.

3. Uczestnik zgłaszając reklamację musi podać swoje dokładne dane, czyli: imię, nazwisko, adres mailowy  oraz dokładny opis ze wskazaniem przyczyny reklamacji.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową złożoną z przedstawicieli Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu w ciągu 7 dni roboczych od daty ich otrzymania.

5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i wiążąca, a powiadomienie zostanie dostarczone Uczestnikowi na adres mailowy, z którego reklamacja została przesłana w ciągu 7 roboczych dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

§5

Postanowienia końcowe.

 

1. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu może spowodować cofnięcie uprawnień przysługujących z tytułu udziału w konkursie.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianach w Regulaminie będzie dostępna na stronie konkursu.

3. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie i obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady konkursu.

6. Niniejszy Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w konkursie, które Uczestnicy akceptują poprzez zgłoszenie uczestnictwa w konkursie.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w konkursie.

8. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub niepełnych danych.

2016-05-24 Piknik Rodzinny „Skarby Kaszub”

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Was, Wasze Rodziny i Znajomych na niezwykłe wydarzenie, którego jesteśmy Partnerem - Piknik Rodzinny „Skarby Kaszub”.

więcej

2016-04-26 Gazetka promocyjna

Zobacz naszą nową gazetkę promocyjną!


więcej

2016-03-10 BAT jest na Facebooku!

Już dziś odwiedź nasz profil na Facebooku.

więcej

2016-03-07 Szkolenie dla wykonawców z zakresu pomp ciepła Dimplex

Zapraszamy ma szkolenie firmy wykonawcze, które już zajmują się montażem pomp ciepła lub zamierzają się tym zająć, korzystając z oferty i wsparcia BAT.

Szkolenie prowadzić będzie Menadżer Produktu Adam Koniszewski z firmy Dimplex Polska.

więcej

2016-03-04 Szkolenie dla wykonawców z zakresu wentylacji z odzyskiem ciepła Zehnder

Dnia 4/03/2016 odbyło się szkolenie w Sierakowicach z zakresu wentylacji z odzyskiem ciepła Zehnder.

Szkolenie dedykowane było dla firm wykonawczych, które już zajmują się rekuperacją lub dopiero zamierzają się nią zająć, korzystając z oferty i wsparcia BAT.

Szkolenie prowadził Inżynier Sprzedaży Radosław Szafek z firmy Zehnder.

więcej

2016-01-11 Polecamy pellet węglowy

Ostatnie mrozy generowały wyższe koszty ogrzewania domów i mieszkań. Właścicieli nieruchomości poszukują więc takiego opału, który będzie wydajny, ale jednocześnie dostępny w rozsądnej cenie. Takim wydawałoby się idealnym opałem jest dostępny w naszych oddziałach pellet węglowy Varmo.

więcej

2015-10-06 Rozdajemy bony 10 zł!

Rozdajemy bony o nominale 10 zł! Aby je zdobyć wystarczy w jednym z naszych oddziałów kupić wełnę mineralną Isover. Do każdej rolki Super-Maty, Opti-Maty oraz Uni-Maty dodajemy bon o wartości 10 zł, który można wykorzystać na kolejne zakupy w BAT.

więcej

2015-09-02 Jeszcze tańsza ewelacja w BAT

W naszych oddziałach ruszyła nowa promocja. Tym razem polecamy styropian fasadowy w super cenie - 9,87 zł/m2, lambda 0,0045. 

więcej

2015-08-19 Nowy market BAT w Gdańsku

Nowy, duży market budowlany powstał w naszym oddziale w Gdańsku Kokoszkach, zastępując w ten sposób sporo mniejszy sklep z materiałami wykończeniowymi. Powierzchnia sprzedażowa zwiększyła się tym samym ponad pięciokrotnie! Podstawą funkcjonowania oddziału jest jednak nadal cześć hurtowa z ogromnym placem składowym dla ciężkich materiałów budowlanych z niemal wszystkich kategorii produktowych, czyli bloczków, dachówek, instalacji wod-kan, itd.

 

więcej

2015-08-17 Metabo - nowość w BAT

W naszych oddziałach dostępne już są profesjonalne elektronarzędzia Metabo. Sprzęt tej marki uznawany jest za jeden z bardziej zaawansowanych technologicznie, wytrzymały, solidny i niezawodny. Z tego względu polecany jest szczególnie wykonawcom, ale również wszystkim tym, którzy chcą mieć pewność, że używany przez nich sprzęt w pełni spełni ich oczekiwania.

więcej

2015-08-13 Wspieramy niecodzienne wydarzenie

Wspieramy niecodzienne, bardzo wartościowe wydarzenie - „Wdzydzkie spotkania z historią”. Każdy kto przybędzie w dniach 22-23 sierpnia do Wdzydz Kiszewskich będzie mógł obejrzeć między innymi inscenizację średniowiecznych walk, pokazy rzemiosł dawnych i bitwa z podbojem grodu.

więcej

2015-07-30 Solidne gonty w super cenie

W oddziałach BAT rusza nowa promocja. Tym razem polecamy gonty bitumiczne Izohan w rewelacyjnej cenie 19,90 zł/m2

więcej

2015-07-20 Zosia Rzeszutek na topie

Zosia Rzeszutek odniosła sukces w kolejnym kolarskim maratonie i jak zwykle stanęła na podium.

więcej

2015-07-10 Elektronarzędzia dla majsterkowiczów i profesjonalistów!

Nie zwalniamy z promocjami! Tym razem proponujemy zestaw elektronarzędzi Skil w rewelacyjnej cenie 269 zł oraz profesjonalną młotowiertarkę Bosch GBH 2400. 

Właścicielem marki Skil jest Bosch. Dla naszych klientów przygotowaliśmy prawdziwą gratkę – zestaw złożony z multi-wiertarki oraz ze szlifierki kątowej. Multi-wiertarka to prawdziwy „kombajn”, który można wiercić w betonie, drewnie, cegle.

więcej

2015-06-29 Nowa promocja gazetkowa

W naszych oddziałach ruszyła druga w tym roku duża promocja gazetkowa. Tym razem motywem przewodnim są materiały wykończeniowe i elektronarzędzia oraz produkty ogrodowe.

więcej

2015-06-15 Podium dla Zosii Rzeszutek

II i III miejsce zajęła w gdańskiej edycji Skandii Maraton Lang Team wspierana przez BAT Zosia Rzeszutek.

więcej

2015-06-10 Altax w super cenie

69 zł za 5 litrów szybkoschnącego impregnatu ochronno-dekoracyjnego Altax - to nowa promocja w naszych oddziałach. Trudno będzie znaleźć lepszą cenę na ten uniwersalny impregnat, więc warto już teraz odwiedzić najbliższy market BAT. Dodatkowo do każdego pięciolitrowego wiaderka impregnatu dodajemy specjalistyczny pędzel GRATIS!

więcej

2015-06-01 Promocja Libet

W naszych oddziałach ruszyła nowa promocja - szlachenta kostka Libet Akropol Colormix w cenie 37,90 zł za metr kwadratowy. W promocji dostępne są trzy wersje kolorystyczne. 

   

więcej

2015-05-21 Dzień otwarty z BGŻ

W środę 27 maja w naszym oddziale w Kartuzach odbędzie się dzień otwarty z bankiem BGŻ. Przedstawiciele banku będą rozdawać wśród naszych klientów atrakcyjne upominki oraz co ważniejsze przygotują specjalną ofertę kredytową. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych już od godziny 9.00. Spotkanie trwać będzie do godziny 13.00. 

więcej

2015-05-12 Zosia nie zwalnia tempa

Wspierana przez BAT młoda kolarka górska Zosia Rzeszutek nie zwalnia tempa. W sobotnim wyścigu MTB o Puchar Prezydenta Miasta Zielona Góra zajęła czwarte miejsce. To bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę trudną technicznie, wymagającą trasę. Na 2,5 kilometrowej rundzie znajdowały się liczne podjazdy i zjazdy po korzeniach i piasku. 

więcej

2015-05-11 Szkolenie w Dolinie Charlotty

Niemal stu właścicieli firm wykonawczych wzięło udział w szkoleniu zorganizowanym przez BAT oraz firmy Rockwool i Baumit w Dolina Charlotty Resort i Spa nieopodal Słupska.

więcej

2015-05-04 Sukcesy Zosi Rzeszutek

Wspierana przez BAT młoda kolarka górska Zosia Rzeszutek wygrała pierwszą edycję Skandia Maraton Lang Team w Warszawie, w kategorii Open Kobiet oraz w kategorii K1.

więcej

2015-04-28 Rozdajemy bony na zakupy!

W oddziałach BAT rozdajemy bony o nominałach 40 i 200 zł! Aby je otrzymać wystarczy kupić wełnę skalną Rockwool. Promocja obejmuje wszystkie grubości i rodzaje wełny elewacyjnej Rockwool.

więcej

2015-04-07 Wiosenna promocja gazetkowa

Dzisiaj rusza wiosenna promocja gazetkowa BAT. W ramach naszej akcji w obniżonych cenach można nabyć kilkadziesiąt rodzajów materiałów budowlanych z niemal wszystkich kategorii produktowych.

więcej

2015-03-06 Sukcesy siatkarek BAT

Drużyny wspierane przez BAT zajęły drugie i trzecie miejsce w pierwszych mistrzostwach Bytowa w piłce siatkowej kobiet. Brązowy medal zdobyły siatkarki BAT KOSiR Kościerzyna, natomiast brązowy KS BAT Sierakowice. Zwyciężyła drużyna Forpuła Lipusz.

więcej

2015-02-16 Mistrzostwa Polski w Kickboxingu

Mistrzostwa Polski Juniorów i Seniorów w Kickboxingu kick-light odbyły się w miniony weekend w Kartuzach. Na macie toczyli bój najlepsi zawodnicy i zawodniczki z całej Polski. BAT wspierał to duże sportowe wydarzenie.

więcej

2015-02-10 Zapraszamy na Mistrzostwa Polski

Zapraszamy na Mistrzostwa Polski w Kickboxingu, które odbędą się już w najbliższy weekend w Kartuzach. Głównym organizatorem tego dużego wydarzenia sportowego jest kartuski klub Rebelia. Jak zwykle wspieramy to sportowe przedsięwzięcie.

więcej

2015-01-30 Sposób na oszczędność

Mamy sposób na obniżenie rachunków za prąd! Wystarczy wymienić zwykłe żarówki na LEDowe żarówki renomowanej firmy Smart Light dostępne teraz w promocji w oddziałach BAT.

więcej

2015-01-20 Nowość w BAT

W naszych oddziałach można już nabyć telefony komórkowe oraz smartfony. Nie są to jednak zwykłe modele, dostępne na każdym niemal roku ulicy, ale specjalne telefony przystosowane do branży budowlanej.

więcej

2014-11-26 Udany sezon Zosii Rzeszutek

Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski w Kolarstwie Przełajowym zajmuje wspierana przez BAT Zofia Rzeszutek, zawodniczka Baszty Bytów.

więcej

2014-11-18 Polecamy opał

Pomimo, że jesień ma łagodny przebieg, a temperatury oscylują w granicach kilku stopni powyżej zera, sezon grzewczy trwa w najlepsze już od co najmniej kilku tygodni. Niestety, dla wielu, zwłaszcza dla właścicieli domów jednorodzinnych oznacza to konieczność zakupu opału. Na szczęście zawsze można przyjechać do jednego z oddziałów BAT i zakupić opał w dobre cenie.

więcej

2014-11-13 Zapraszamy na sękacza i kawę

Sękacze z Manufaktury Mojej Mamy to z pewnością jedne z najbardziej znanych smakołyków w Polsce. Teraz tych pysznych, ręcznie wypiekanych delikatesów będzie można spróbować w naszym oddziale w Gdańsku Kokoszkach we wtorek 18 listopada. A czym byłby sękacz bez aromatycznej kawy?  Dlatego do sękacza proponujemy kubek świeżo zaparzonej „małej czarnej”.

więcej

2014-11-12 Wsparliśmy Puchar Kaszub

W ostatnią sobotę odbył się Międzynarodowy Puchar Kaszub w Kickboxingu. Widowiskowe pojedynki oglądało kilkuset widzów. Jak zwykle wspieraliśmy to emocjonujące sportowe wydarzenie.

więcej

2014-11-07 Zapraszamy na galę sportów walki

Już jutro, w Kartuzach odbędą się Mistrzostwa Kaszub w KA1. Tym razem w gali wezmą udział między innymi mistrzowie Litwy z K1 i MMA. Tradycyjnie już wspieramy tą widowiskową imprezę sportową.

więcej

2014-10-22 Zapraszamy do BAT BARu

Gdzie zjeść smacznie, zdrowo i za naprawdę niewielkie pieniądze? Oczywiście w nowym barze otwartym w hurtowni budowlanej BAT w Słupsku.

więcej

2014-10-03 Rozdajemy bony 10 zł!

Rozdajemy bony o wartości 10 zł! Aby je zdobyć wystarczy kupić wełnę marki Isover. Do każdej rolki Super Maty i Uni Maty dodajemy jeden bon.

 

więcej

2014-09-23 Bezrękawniki w promocji

Z BAT trzymaj się ciepło pomimo jesiennej słoty! W naszych oddziałach ruszyła promocja na bezrękawniki ocieplanie. To przydatne szczególnie teraz, podczas chłodniejszych dni ubranie można otrzymać już w cenie 39,90 zł.

więcej

2014-09-15 Kaszubscy Strongmeni

Bartłomiej Grubba wygrał sponsorowane przez BAT zawody Strongman – Kościerski Stolem o Puchar Burmistrza Miasta Kościerzyna, które odbyły się w ubiegły weekend. Pomimo, że  Sławomir Toczek, organizator zawodów zdobył tyle samo punktów, ostatecznie zajął drugie miejsce. Trzecie miejsce zajął Krzysztof Schabowski.

więcej

2014-09-08 Promocja na dachówki i okna!

W naszych oddziałach ruszyła nowa promocja. Tym razem obowiązuje ona na dachówkę Roben oraz okna dachowe Fakro.

więcej

2014-09-01 Atrakcyjne promocje

Drabina aluminiowa, 5-stopniowa w cenie 79 zł, skrzynki narzędziowe Stalco już od 15,90 zł oraz kompresor 1500W VERTO za jedyne 269 zł – te solidne produkty proponujemy teraz w naprawdę wyjątkowych cenach.

więcej

2014-08-22

Zosia Rzeszutek, młoda zawodniczka MTB wspierana przez BAT wygrała prestiżowy King Oscar Maraton w Gniewinie. Zosia przyjechała na metę z aż 6 minutową przewagą nad drugą zawodniczką – Magdaleną Król.

więcej

2014-08-14 Przedłużamy szansę na wygraną

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem naszą kampanią promocyjną w Słupsku przedłużamy okres trwania gazetki i związanej z nią akcji do końca sierpnia. Pierwotnie promocja miała obowiązywać do 16 sierpnia.

więcej

2014-08-07 Sukces Zofii Rzeszutek

Szóste miejsce w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kolarstwie górskim w Głogowie  zajęła wspierana przez BAT Zofia Rzeszutek. To nie pierwszy sukces młodej zawodniczki z klubu Baszta Bytów.

więcej

2014-07-31 Rusza nowa promocja

W naszych oddziałach rusza nowa promocja. Do pięciu rolek papy Izolmat dodajemy jedną GRATIS! Promocja trwa do wyczerpania zapasów.

więcej

2014-06-30 Libet w promocji

Ruszyła nasza nowa promocja. Kostka Libet Akropol jest dostępna w cenie 39,90 zł/m2.

więcej

2014-06-16 Promocja w Redzie i Kartuzach

W naszych dwóch oddziałach – w Redzie i Kartuzach ruszyła promocja gazetkowa. Akcja jest związana z otwarciem w Kartuzach nowego marketu budowlanego oraz przebudową hurtowni w Redzie. Dzięki tej inwestycji obydwa oddziały spełniają standardy PROFI.

więcej

2014-06-09 Nowy market budowlany BAT!

Przy ulicy Węglowej w Kartuzach uroczyście otwarto i poświęcono nowy obiekt firmy BAT. W uroczystości wzięło udział kierownictwo przedsiębiorstwa, jego pracownicy, samorządowcy, partnerzy, zaprzyjaźnieni przedsiębiorcy i stali klienci. Sklep w Kartuzach to dziewiąta tego typu inwestycja BAT-u w ostatnich latach.

więcej

2014-06-09 Gala BAT & BOWKE DUET 4FIGHT NIGHT

Ponad dwa tysiące kibiców, najlepsi zawodnicy w swych kategoriach oraz adrenalina i emocje – tak można podsumować galę sportów walki BAT & Bowke Night 4 Fight, która odbyła się w gdańskiej hali AWF.

więcej

2014-05-30 Nowy Bosch tylko w BAT

Młot udarowy Bosch GBH 3000, dostępny do tej pory jedynie na rynku niemieckim można już nabyć w oddziałach BAT. To profesjonalne urządzenie kosztuje w naszej najnowszej promocji zaledwie 1099 zł. W promocji dostępna jest także szlifierka kątowa Bosch w cenie zaledwie 199 zł.

więcej

2014-05-27 Tylko u nas nowy Bosch!

2014-05-22 Zapraszamy do Galerii Bałtyckiej

Już w najbliższą sobotę w Galerii Bałtyckiej przeprowadzony zostanie trening medialny przed Galą Sportów Walki. Gala odbędzie się tydzień później – 31 maja w gdańskiej hali AWF. BAT jest jednym z dwóch głównym sponsorów tego sportowego wydarzenia, natomiast patronat nad imprezą objął prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

więcej

2014-05-15 Kolejny sukces koszykarzy BAT!

Młodzi koszykarze Klubu Sportowego BAT awansowali do turnieju półfinałowego  Mistrzostw Polski, który rozegrany zostanie już niedługo w Starogardzie Gdańskim. Awans był możliwy dzięki znakomitemu występowi w turnieju ćwierćfinałowym w Poznaniu. 

więcej

2014-05-06 Nowości Webera już w BAT

Nowości Webera już w składach BAT! Teraz tynki tej firmy są dostępne bez opłat w gamie stu kolorów!

więcej

2014-04-16 Promocja Rockwool

Tynk za złotówkę – to brzmi jak żart. Jednak nie w oddziałach BAT. Wystarczy kupić wełnę skalną Rockwool, aby otrzymać tynk mineralny zaledwie za złotówkę.

więcej

2014-04-02

Ruszyła nasza wiosenna, gazetkowa akcja promocyjna. W oddziałach BAT w obniżonych cenach można nabyć aż sześćdziesiąt różnych produktów.

więcej

2014-03-17 Zapraszamy na Puchar Gdańska

Firma BAT jest jednym z dwóch głównych, tytularnych sponsorów Gali Sportów Walki o Puchar Gdańska pod patronatem prezydenta Pawła Adamowicza. BAT & Bowke Duet 4 Fight Night odbędzie się 31 maja, ale już dziś zaczynamy odliczanie, szczególnie, że w międzyczasie odbędzie się wiele ciekawych, promujących galę wydarzeń.

więcej

2014-03-13 Promocja YTONGA

W oddziałach BAT ruszyła nowa promocja skierowana głównie do osób zaczynających budowę domu. W ramach naszej akcji można kupić w obniżonych cenach bloczki Ytong Energo w różnych grubościach.

więcej

2014-03-03 Nowa super promocja

W naszych oddziałach ruszyła pierwsza w tym roku duża promocja. Na dobry początek sezonu budowlanego polecamy gotowy klej do płytek Megaron Śmig w cenie 49,90 zł/18kg.

więcej

2014-02-18 Budowlane podsumowanie w grupie PSB

Jaki był ubiegły rok dla rynku budowlanego? Na pewno trudny, ale w ogólnym zestawieniu raczej udany, także dla grupy PSB, której jesteśmy akcjonariuszem.

więcej

2014-02-03 Super zestawy w promocji!

W oddziałach BAT ruszyła nowa promocja, która powinna zainteresować każdego majsterkowicza. Tym razem przygotowaliśmy zestaw wkrętarko-wiertarka Verto + latarka LED Gratis. Ten niezbędny w każdym domu komplet jest dostępny w cenie 139,95 zł.

więcej

2014-01-27 Trwa promocja na LEDy

W naszych oddziałach trwa promocja na żarówki i naświetlacze LED. Polecamy sprawdzone produkty renomowanej polskiej firmy Smart Lighting.

W ofercie promocyjnej znalazły się  naświetlacz LED Ecopro Slim o mocy 10W oraz żarówka LED E27 BULB o mocy 5 W

 

więcej

2014-01-21 Polecamy na zimę

Od kilku dni na Kaszubach panuje prawdziwa zimowa aura – siarczyste mrozy i śnieg. Pomimo tej – wydawałoby się niesprzyjającej dla budownictwa aury w naszych oddziałach nadal panuje duży ruch. A wszystko dzięki szerokiej ofercie materiałów wykończeniowych oraz produktów, które można stosować w niskich temperaturach.

więcej

2014-01-16 Wiecha na nowym oddziale

Na nowobudowanym oddziale BAT w Kartuzach zawisła tradycyjna wiecha wieńcząca konstrukcję dachową. Tym samym dużymi krokami zbliża się dzień otwarcia naszej nowej hurtowni.

więcej

2014-01-07 Kolejne szkolenie

Trzydziestu właścicieli firm wykonawczych wzięło udział w szkoleniu zorganizowanym przez nas pod koniec roku w hotelu Kiston. Współorganizatorami spotkania były firmy Wienerberger, Wkręt-Met i Schiedel.

więcej

2014-01-02 Finał naszej akcji

Zakończyła się akcja, której celem była poprawa bezpieczeństwa wśród uczniów szkół powiatów kartuskiego oraz kościerskiego. Inicjatywa była wspólnym przedsięwzięciem firmy BAT oraz Dziennika Bałtyckiego. Aby zwiększyć widoczność dzieci na drogach ufundowaliśmy odblaski, które dołączone były do gazety.

Byliśmy także partnerem w konkursie Dziennika Bałtyckiego dotyczącego bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzieci przysyłały prace, głównie plastyczne i listowne, w których przekonały jak bardzo potrzebne im są odblaski.

więcej
BAT Materiały Budowlane, ul. Mirachowska 31, 83-340 Sierakowice Copyright 2012 Kostka brukowa granitowa klasyczna Gdańsk Pomorskie